Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są osoby, mające wieloletnie doświadczenie zawodowe, wynikające z Ich praktycznego zaangażowania w sfery bezpieczeństwa biznesowego wszystkich dziedzin życia społecznego, administracyjnego i gospodarczego. Wykładowcy wyróżniają się na rynku profesjonalną, zaawansowaną oraz nieustannie aktualizowaną wiedzą w swoich specjalizacjach, konieczną dla realizacji codziennych zakresów Ich odpowiedzialności biznesowej. Przekazują swoje doświadczenia zawodowe w atrakcyjnych formach dydaktycznych, angażując Słuchaczy w kształtowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania współczesnych problemów, wynikających z ryzyk towarzyszących biznesowi. Tworzą klimat „uczenia się przez działanie”, aktywizując Słuchaczy do zapoznania się i wykształcenia umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi bezpieczeństwa biznesowego, zgodnych z najwyższymi, współczesnymi światowymi standardami płynących m. in. z ESG.

Piotr Caliński

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; podyplomowe studia „Zarządzanie Public Relations” SWPS.
Kierownik Pracowni Badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiG Collegium Civitas, w latach 2016-obecnie; właściciel firmy „Doradztwo gospodarcze, Bezpieczeństwo biznesu”; od 2020 roku Prezes Spółdzielni – Bezpieczeństwo Obrotu Bankowego; PRINCE2 Foundation; AWCO.
Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej, przestępczości gospodarczej i dochodzeniowej, zarządzania kryzysowego i antyterroryzmu, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności biznesu.
Wykładowca akademicki i szkoleniowiec w tych obszarach w MBA INE PAN i Collegium Civitas.
W latach 1991-2006 Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w okresie 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001 – 2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC (Stowarzyszenie Europejskich Kolegiów Policyjnych), MEPA (Środkowoeuropejska Akademia Policyjna), CEPOL (Europejska Akademia Policyjna). Autor Rządowego programu zapobiegania przestępczości samochodowej i ubezpieczeniowej.
Wyróżniany polskimi odznaczeniami; Kawaler Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej.
Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony terytorialnej, obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji.
Od 2009 roku zatrudniony w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE, a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE; w 2016r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA.
Od 2016 do czerwca 2018 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji) Poland Chapter #183.

Piotr Chmiel

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością, T-Mobile Polska S.A. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.
Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Doświadczenie i umiejętności w obszarach compliance, audytu wewnętrznego, wykrywania nadużyć oraz doradztwa biznesowego potwierdzają certyfikaty CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor) oraz Certified Compliance Manager International, (Frankfurt School of Finance and Management). Aktywnie zaangażowany w prace w ramach programu „Standard Etyki w Polsce”, realizowanego przez Global Compact Polska. Współautor Standardu Programu Etycznego. Prowadzi zajęcia z zagadnień Compliance na uczelniach wyższych, publikuje materiały związane z tą tematyką. Poprzednio pracował w firmach audytorsko-doradczych, zajmując się analizą, oceną oraz projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

Olga Dyczkowska-Uss

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – magister ekonomii, specjalizacja „Wiedza ukryta w przedsiębiorstwie” w Katedrze Badań i Cybernetyki Operacyjnej; absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie Dyrektor ds. kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, POLENERGIA S.A.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym i kontroli, zarządzaniu ryzykiem, a także audycie procesowym systemów zarządzania opartych o normy ISO (były certyfikowany przez PCBC audytor wewnętrzny i ekspert techniczny). W ostatnich latach rozwija się w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesowego przedsiębiorstwa m.in. w audycie wewnętrznym i śledczym, zarządzaniu ryzykiem (w tym ryzykiem nadużyć) oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom gospodarczym. Entuzjastka i promotorka systemów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing).
Doświadczenie zawodowe w przemyśle drzewnym (produkcja wyrobów drewnopochodnych), ciężkim (hutnictwo), energetyce, telekomunikacji, metrologii, branży wydawniczej i motoryzacyjnej; w przedsiębiorstwach prywatnych i korporacjach międzynarodowych, w administracji państwowej i w strukturach wojskowych.
Doświadczony trener i wykładowca, autorka wielu artykułów i publikacji z zakresu audytu wewnętrznego i śledczego, zarządzania ryzykiem, systemów whistleblowing i prowadzenia postępowań wyjaśniających; współautorka pierwszej polskiej książki z zakresu analityki śledczej p.t.: „Analiza śledcza w procesie kontroli”.

dr Kamil Galicki

Studia magisterskie – politologia (praca dot. NATO). Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie (dysertacja dot. Infrastruktury krytycznej – IK). Wykładowca, akademicki (SGH, UKSW, SGGW). Specjalista w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zagadnień przedsiębiorczości, prawa finansów publicznych, bezpieczeństwa, systemów i planów ciągłości działania, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej. Ukończył studia podyplomowe dot. kontroli i audytu wewnętrznego w administracji państwowej. Audytor wewnętrzny – certyfikowany przez komisję przy ministrze finansów (licencja 445/2004), audytor wiodący systemów zarządzania ciągłością działania. Trener i kierownik w licznych seminariach i szkoleniach z zakresu praktycznych aspektów zarządzania jednostką budżetową, przedsiębiorstwem, kontroli i audytu w biznesie. W okresie 1996/2015 roku realizował zadania w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego (Policja, UOP, ABW/RCB). Członek zespołu (Z-ca Dyr. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa) powołanego przez Ministra Cyfryzacji do implementacji dyrektywy NIS. Przedstawiciel RCB w ramach ZK i IK w ramach struktur NATO i UE. W ramach realizowanych zadań w RCB (upoważnienie MSWiA) prowadził prace w zakresie procedur sejmowo/legislacyjnych dotyczących ustawy o zarządzaniu kryzysowym – implementacji przepisów dot. europejskiej infrastruktury krytycznej do prawodawstwa krajowego.
Od 2015 roku, przedsiębiorca (obecnie Prezes IKG Technology), kierownik licznych projektów z zakresu dobrych praktyk, międzynarodowych standardów oraz norm (ISO 31000 system zarządzania ryzykiem, ISO/IEC 27001 systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania, ISO 37001 System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi).
Jako wykładowca, trener, kierownik projektów (m.in. z tematyki bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania) posiada referencje min. z:
1. Komisji Nadzoru Finansowego;
2. Kancelarii Sejmu (bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania infrastruktury IT);
3. Polskiej Akademii Nauk (projekt IT, bezpieczeństwo informacji, ryzyko, ciągłość działania, realizacja szkoleń w PAN w obszarze RODO/GDPR);
4. Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

prof. dr hab. Ewa Gruza

Posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk prawnych. Od 1984 roku jest zatrudniona w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, problematyce biegłych oraz psychologii sądowej. Ponad 25-lat pełni funkcje biegłego i eksperta w dziedzinie badań dokumentów.
W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym w tym dopuszczalnością dowodów naukowych, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania, ekspertyzą biegłych oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, w tym bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych. Jest autorką ponad 140 artykułów, 20 monografii i redakcji naukowych monografii, w tym podręcznika, pomysłodawczynią i współredaktorem naukowym 26 wydań periodyku Problemy Współczesnej Kryminalistyki.  Trzykrotnie jej prace zostały nagrodzone w konkursie im. Tadeusza Hanauska, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę z dziedziny kryminalistyki: w roku 2003 (za pracę: Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna – praca habilitacyjna), 2008 (za pracę: Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych – podręcznik) oraz 2022 (wyróżnienie za pracę: Poszukiwania osób zaginionych). Aktywnie uczestniczy w środowiskowych dyskusjach i pracach dotyczących pracy biegłych.
Była przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UW, wicedyrektorem Instytutu Prawa Karnego UW, prodziekanem ds. studenckich na WPiA, przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego powołanej na kadencję 2009 – 2012 i 2017-2020, aktywnym członkiem wielu komisji wydziałowych. Jest cenionym ekspertem w dziedzinie badań dokumentów, aktywnie działa w stowarzyszeniach naukowych.
Jako praktyk i badacz technik kryminalistycznych była audytorem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji, dokonując akredytacji laboratoriów kryminalistycznych w zakresie procedur badania dokumentów, daktyloskopii i traseologii. Od 1997 roku aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym, będąc obecnie członkiem Zarząd i Rady Naukowej. Ukończyła aplikację prokuratorską i Studium Doskonalenia Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka licznych ekspertyz prawnych wykonywanych m.in. dla Biura Analiz Sejmowych, organizacji pozarządowych, doradca Komisji Śledczej, autorka lub współautorka kilku ustaw.

Jerzy Mróz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa specjalizujący się w dziedzinie organizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, opracowywania procedur bezpieczeństwa oraz planów ochrony. Praktyk w zarządzaniu ludźmi oraz koordynacji projektów.
Doświadczenie zawodowe uzyskał w strukturach formacji przeznaczonej do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego – w służbach prewencji, kryminalnej i śledczej. Zajmował się m.in. zagadnieniami zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. W sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa zajmował się problematyką ochrony fizycznej obiektów przemysłowych, infrastruktury krytycznej, jednostek wojskowych oraz organizacją funkcjonowania centrum monitorowania alarmów

Agnieszka Polska-Bachurzewska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w dziedzinie biznesu i finansów międzynarodowych. Kierownik Projektów, Konsultant, Audytor w obszarze bezpieczeństwa. Jako specjalistka prowadzi wiele projektów w dużych organizacjach i korporacjach. Kieruje pracami między innymi w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony funkcjonalności, zgodności systemów teleinformatycznych z przepisami prawa dla instytucji publicznych, naukowych i prywatnych.
Zdobyte doświadczenie (m. in. NASK PIB, ZUS, PFRO, CGI/PSE, InnoBaltica) stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania, doradztwa, audytów i szkoleń. Na co dzień pomaga organizacjom w kreowaniu reguł bezpieczeństwa, by wzorowość stała się ich nawykiem. Wspiera organizacje w procesie poprawienia wydajności, ergonomii oraz poziomu bezpieczeństwa w celu mitygacji ryzyka związanego z podatnościami systemów wykorzystywanych przez organizacje. Weryfikuje poziom zabezpieczeń zastosowanych w celu spełnienia przepisów prawa, organizacjom przetwarzającym dane osobowe. Przeprowadza audyty systemów zarządzania na zgodność z normami ISO 27001, ISO 20000, NIST. Zdobyte doświadczenie oraz bieżąca analiza rynku i obecnych podatności, pozwala bardzo praktycznie analizować i omawiać trudne zagadnienia podczas szkoleń i warsztatów.

Patryk Poskrobko

Prawnik, absolwent podyplomowych studiów z audytu śledczego na SGH oraz posiadacz dyplomu Executive Master of Business Administration zdobytego na Apsley Business School. Uczestnik szkoleń, programów i kursów organizowanych między innymi przez Wojskową Akademię Techniczną, International Compliance Association, EY Academy Of Business czy Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Praktyk wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, w przeszłości związany z takimi podmiotami jak AiB Bank, PTSB Bank, Standard Chartered Bank, PWC, prywatna agencja wywiadowcza Verificators Sp. z o.o., państwowy operator sieci przesyłowej PSE S.A. Obecnie pracuje w strukturach Centralnego Ośrodka Informatyki. Od ponad dekady tworzy raporty, opracowania i analizy oparte o zweryfikowane i rzetelne informacje. Ma szerokie doświadczenie w analizach KYC, KYT i CDD.

dr Dorota Sowińska-Kobelak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident, doktor nauk prawnych. Wiceprezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bankowości inwestycyjnej (London Guildhall University), rachunkowości (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) oraz podatków (Szkoła Główna Handlowa). Absolwentka Executive Masters of Business Administration na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Od początku swej kariery zawodowej związana z tworzeniem i stosowaniem regulacji prawnych z zakresu bankowości oraz rachunkowości. Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu instrumentów finansowych oraz rachunkowości instytucji finansowych.

Mirosław Stasik

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny”.
Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu zarządzania ryzykiem, audycie wewnętrznym, ocenach zewnętrznych audytu wewnętrznego. Doświadczenie w Wielkiej 4, międzynarodowych projektach, ocenach audytu wewnętrznego w bankach, spółkach giełdowych, kluczowych instytucjach publicznych. Doświadczenie we wdrażaniu zarządzania ryzykiem – w sektorze publicznym oraz w spółkach giełdowych.
Posiadacz międzynarodowych kwalifikacji: CIA (Certified Internal Auditor), CRMA (Certification in Risk Management Assurance), QA (Quality Assurance, Internal Audit), ISO 27001, ukończone studia ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).
Wieloletni trener szkoleń przygotowujących do CIA; współtwórca, opiekun merytoryczny i wykładowca Akademii Audytora IIA Polska – w tym trener szkolenia z zakresu oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego; trener w obszarze zarządzania ryzykiem; wykładowca na uczelniach wyższych.

Janusz Tomczak

Adwokat, partner w kancelarii Raczkowski Sp.k., kieruje praktyką business crime, compliance & investigations.
Ma ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.
Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
Doradza klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Doradza również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.
Posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi. Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa. Jest członkiem International Bar Association (Co – Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association oraz the Extradition Lawyers Association. Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w dziedzinie White Collar Crime, Who’s Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence and Investigations. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi i zagranicznymi kancelarii w sprawach o charakterze transgranicznym.